Patreon/Doner Members  

Bela and Avinash Sharma

Sunil and Pauravi Majethia 

Dr. Meena Jain

Yatendra and Rani Kumar 

Vinod Khilnani 

Bhupender Agravat

Ananti Jayabharat 

Shouri and Rina Lahiri 

Yashwant Ginde 

Dr. Satish Ankalikar 

Dr. Prasad Kulkarni

Tara Bikkasani   ​

Yogi  &  Karuna Goswami 

Nayana & Rahul Patel 

Samir & Snehal Padhye 

Dr. Lakshmi Manazes 

KV & Vanita Mahabala 

Chandresh Saraiya & Family 

 Manish Agarwal

Inge Moony

Annu Durai